Imprint
Počáteční stránka >  Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Přehledně o tématu ochrana osobních údajů

Obecné informace
Níže uvedené informace přinášejí jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, pokud navštívíte naši webovou stránku. Osobními údaji jsou všechny údaje, na základě nichž můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace k tématu ochrana osobních údajů najdete pod tímto textem v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Shromažďování údajů na naší webové stránce
Kdo je odpovědný za shromažďování osobních údajů na této webové stránce?
Údaje na této webové stránce zpracovává provozovatel webové stránky. Kontakty na něj můžete najít na této webové stránce v sekci Impressum.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Vaše údaje jsou shromažďovány za prvé tak, že nám je sami sdělíte. Přitom se může jednat například o údaje, které uvedete do kontaktního formuláře.

Jiné údaje shromažďují naše IT systémy automaticky při návštěvě webové stránky. Jsou to zejména údaje technického charakteru (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile navštívíte naši webovou stránku.

K čemu používáme vaše údaje?
Část údajů shromažďujeme proto, abychom mohli zajistit bezchybné poskytování webové stránky. Další údaje mohou být využity k analýze vašeho chování coby uživatele stránky.

Jaká práva máte v souvislosti s osobními údaji?
Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informaci o původu, příjemcích a účelu u nás uložených osobních údajů, které se týkají vaší osoby. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování anebo výmaz těchto údajů. V této souvislosti stejně tak jako i ve věci ostatních dotazů týkajících se tématu ochrana osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v sekci Impressum. Dále vám přísluší právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Kromě toho máte právo požadovat za určitých okolností omezení zpracování vašich osobních údajů.

Podrobnosti o tom najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pod „Právo na omezení zpracování“.
Nástroje analýzy a nástroje třetích poskytovatelů

Při návštěvě naší webové stránky může být statisticky vyhodnocováno vaše chování během surfování. K tomu slouží zejména cookies a takzvané programy analýzy. Analýza vašeho chování během surfování probíhá zpravidla anonymně; chování během surfování nemůže zpětně vést k vaší osobě. Proti této analýze můžete vznést námitku anebo jí zabránit tím, že určité nástroje nebudete používat. Podrobné informace o tom najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.
Proti této analýze můžete vznést námitky. O možnostech vznesení námitky vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Všeobecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů
Pro provozovatele těchto stránek je ochrana vašich osobních údajů velice důležitá. S vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.
Používáte-li tuto webovou stránku, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobními údaji jsou údaje, na základě nichž můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje, které údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a k jakému účelu se tak děje.
Upozorňujeme na to, že přenos dat po internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat jisté bezpečnostní mezery. Stoprocentní ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.
Odkaz na správce

Správcem odpovědným za zpracování osobních údajů na této webové stránce je:

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen

Telefon: 05204-915 0
E-mail: info@hoermann.de

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými osobami rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Mnohé procesy zpracování osobních údajů jsou možné jen s vaším výslovným souhlasem. Svůj v minulosti udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí k tomu jen neformální sdělení, které nám zašlete prostřednictvím e-mailu. Právoplatnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání souhlasu tím zůstává nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)
Jestliže jsou údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, máte kdykoli právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů; to samé platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní podklad pro zpracování najdete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme již osobní údaje týkající se vaší osoby dále zpracovávat, ledaže budeme moci prokázat závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (vznesení námitky podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR).

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, pak máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají vaší osoby, pro účely tohoto marketingu; to samé platí i pro profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje dále zpracovávány pro účely tohoto přímého marketingu (vznesení námitky podle čl. 21 odst. 2 nařízení GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu
V případě porušení nařízení GDPR má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména pak v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Právo podat stížnost existuje, aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná správní ochrana nebo právo na účinnou soudní ochranu.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo, aby vám nebo třetí osobě byly předány údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, a to v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pakliže požádáte o to, aby byly údaje přeneseny přímo jinému správci, pak k tomu dojde jen v případě, je-li to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS
Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrných obsahů, jako například objednávek nebo poptávek, které nám posíláte coby provozovateli stránek, šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“, a podle symbolu zámku v řádku svého prohlížeče.
Je-li aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemůže údaje, které nám předáváte, číst zároveň žádná třetí osoba.

Informace, blokování, výmaz a oprava
V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatné poskytnutí informace o tom, jaké vaše osobní údaje u nás máme uložené, jaký je jejich původ a kdo jsou jejich příjemci a jaký je jejich účel zpracování, a popř. právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. V této souvislosti stejně tak jako i ve věci ostatních dotazů týkajících se tématu ochrana osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v sekci Impressum.
Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V této souvislosti nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v sekci Impressum. Právo na omezení zpracování máte v těchto případech:

  • Pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, které o vaší osobě u nás máme uloženy, a to na dobu, kterou zpravidla potřebujeme k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit. Po dobu této kontroly máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud je / bylo zpracování vašich osobních údajů protiprávní, můžete namísto výmazu požadovat omezení zpracování osobních údajů.
  • Pokud již vaše osobní údaje dále nepotřebujeme, vy je však požadujete k výkonu, obhajobě nebo určení právních nároků, máte právo namísto výmazu požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud vznesete námitku podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR, pak bude muset být ověřeno, zda převažují vaše zájmy nad našimi zájmy, či naopak. Do doby, než bude ověřeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, pak smí být tyto údaje – bez ohledu na jejich uložení – zpracovávány jen s vaším souhlasem nebo k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků anebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého z členských států.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pro náš podnik jsme ustanovili pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Strasse -21-23
66953 Pirmasens

e-mail: datenschutz@hoermann.de

4. Shromažďování údajů na naší webové stránce

Cookies
Internetové stránky používají zčásti tak zvané cookies. Cookies nezpůsobují na vašem počítači žádné škody a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, abychom mohli naši nabídku pro uživatele uzpůsobit příjemněji, efektivněji a bezpečněji. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč.

Většina námi používaných cookies jsou tak zvané „session cookies“. Ty jsou hned po ukončení návštěvy webové stránky automaticky vymazány. Jiné cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení uloženy do doby, než je vy sami vymažete. Tyto cookies nám umožňují při vaší příští návštěvě znovu rozpoznat váš prohlížeč.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o ukládání cookies a abyste mohli cookies povolit jen v jednotlivých případech, abyste mohli přijetí cookies pro určité případy nebo obecně vyloučit nebo abyste mohli při zavření prohlížeče aktivovat automatické smazání cookies. Deaktivací cookies může být omezena funkčnost této webové stránky.

Cookies, které jsou nezbytné pro uskutečnění procesu elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých, vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněným zájmem provozovatele je ukládat cookies pro docílení technicky bezchybného a optimálního poskytování svých služeb. Jsou-li ukládány jiné soubory cookies (např. cookies sloužící k analýze vašeho chování během surfování), pak o nich v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů pojednáváme zvlášť.

Serverové soubory s koncovkou log
Poskytovatel stránek shromažďuje a automaticky ukládá informace v tak zvaných serverových souborech s koncovkou log, které nám automaticky předává váš prohlížeč. Jsou jimi:

  • typ a verze prohlížeče internetu
  • používaný operační systém
  • referer URL
  • hostitelské jméno připojeného počítače
  • čas dotazování serveru
  • IP adresa

Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat.
Shromažďování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněným zájmem provozovatele webové stránky je technicky bezchybné zobrazení a optimalizace jeho webové stránky – pro tento účel musí být shromažďovány serverové soubory s koncovkou log.

Kontaktní formulář
Pokud nám zašlete svůj dotaz přes kontaktní formulář, budou u nás uloženy vaše údaje z formuláře včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, a to za účelem zpracování dotazu a pro případ navazujících otázek. Tyto údaje bez vašeho souhlasu dál nepředáváme.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři probíhá tudíž výlučně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Tento udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu jen neformální sdělení, které nám zašlete prostřednictvím e-mailu. Právoplatnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání souhlasu tím zůstává nedotčena.

Údaje, které uvedete v kontaktním formuláři, u nás zůstávají uloženy do doby, než nás vyzvete k jejich výmazu, než odvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo než skončí účel pro archivaci těchto údajů (např. po ukončení zpracování vaší poptávky). Kogentní zákonná ustanovení – zejména pak lhůty archivace – tím zůstávají nedotčena.

Registrace na těchto internetových stránkách
K využití doplňkových funkcí na našich internetových stránkách se můžete na stránkách zaregistrovat. Údaje zadané při registraci používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě bude registrace zamítnuta.

Při případě důležitých změn, jako je rozsah nabídky, nebo v případě technických změn použijeme e-mailovou adresu uvedenou při registraci a budeme Vás tímto způsobem informovat.
Údaje uvedené při registraci se zpracovávají výlučně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Váš udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí k tomu jen neformální sdělení, které nám zašlete prostřednictvím e-mailu. Právoplatnost již uskutečněného zpracování osobních údajů není odvoláním souhlasu dotčena.

Údaje evidované při registraci u nás budou uloženy tak dlouho, dokud budete na našich internetových stránkách zaregistrován/a, a následně budou smazány. Zákonem dané lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

5. Nástroje analýzy a reklama

Webtrekk
Za účelem statistického vyhodnocení využívání našich internetových stránek a za účelem optimalizace našich nabídek využíváme technologie společnosti Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín, Německo (www.webtrekk.com).

Během používání těchto internetových stránek jsou shromažďovány a vyhodnocovány informace, které poskytuje Váš prohlížeč. Děje se tak prostřednictvím technologie souborů cookies a takzvaných pixelů, které jsou součástí každé internetové stránky. V rámci tohoto procesu se evidují následující údaje: Požadavek (název požadovaného souboru), typ/verze prohlížeče, jazyk prohlížeče, použitý operační systém, vnitřní rozlišení okna prohlížeče, rozlišení obrazovky, aktivace Javascript, zapnutí/vypnutí Java, zapnutí/vypnutí souborů cookies, barevná hloubka, referrer URL, IP adresa (eviduje se pouze anonymně a je ihned po jejím použití smazána), čas přístupu, kliknutí.

Přímé odvození konkrétní osoby je vždy zcela vyloučeno. Takto shromážděné údaje slouží k vytváření anonymních uživatelských profilů, které tvoří základ pro internetové statistiky. Údaje shromážděné pomocí technologií Webtrekk nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníků těchto internetových stránek bez samostatně uděleného souhlasu dotyčné osoby a nebudou nikdy spojeny s osobními údaji nositele pseudonymu.

Shromažďování a ukládání údajů prostřednictvím služby Webtrekk můžete kdykoliv s účinkem do budoucna odmítnout. Učiníte tak kliknutím na tento internetový odkaz. Potvrzením odkazu se na Váš nosič dat nainstaluje tzv. „opt-out-cookie“. Tento soubor cookie má platnost 5 let. Vezměte prosím na vědomí, že se při odstranění všech souborů cookie v počítači vymaže také tento „opt-out cookie“, takže pokud nadále odmítáte anonymní shromažďování údajů pomocí služby Webtrekk, musíte tento „opt-out cookie“ znovu nainstalovat. „Opt-out cookie“ se instaluje pro každý prohlížeč a počítač zvlášť. Pokud naše internetové stránky navštěvujete z domova i z práce anebo s pomocí různých prohlížečů, musíte aktivovat opt-out-cookie v různých prohlížečích, resp. na různých počítačích.